قاضی خبره

حقوق مدني «تعهدات»- ضريب۲

 

1

اعمال حقوقي

دكتر كاتوزيان

شركت سهامي انتشار

 

2

وقايع حقوقي

دكتر كاتوزيان

شركت سهامي انتشرا

 

3

تشكيل قراردادها و تعهدات

دكتر شهيدي

مجد

 

4

حقوق مدني (جلد1)

دكتر امامي

اسلامي

 

5

قانون مدني درنظم حقوقي كنوني

دكتر كاتوزيان

ميزان

 

6

اثبات و دليل اثبات (2جلدي)

دكتر كاتوزيان

ميزان

 

 

 

 

حقوق بين الملل عمومي- ضريب ۱

 

1

حقوق بين الملل عمومي

دكتر ضيائي بيگدلي

گنج دانش

 

2

حقوق بين الملل عمومي

دكتر مير عباسي

ميزان

 

3

سازمانهاي بين المللي

دكتر موسي زاده

ميزان

 

4

جزوه حقوق بين الملل عمومي

دكتر بيك زاده

 

دانشگاه شهيد بهشتي

 

5

منشور سازمان ملل متحد

 

 

 

6

جزوه سازمانهاي بين المللي

دكتر ميرعباسي

 

دانشكده حقوق

 

7

حقوق معاهدات بين المللي

دكتر فلسفي

 

 

8

حقوق معاهدات بين المللي

دكتر بيگدلي

 

گنج دانش

   حقوق تجارت- ضريب1

 

1

 

دوره كامل حقوق تجارت

دكتر ستوده تهراني

دادگستر

2

دوره كامل حقوق تجارت

دكتر اسكيني

 

سمت

3

دوره كامل حقوق تجارت

 

دكتر عرفاني

ميزان

4

حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه)

دكتر قائم مقام فراهاني

ميزان

 

5

 

قانون تجارت در نظم حقوق كنوني

دميرچلي

حقوق بین الملل خصوصی۱

 

1

 

حقوق بین الملل خصوصی

دکترنصیری

آگاه

2

         حقوق بین الملل خصوصی

دکترالماسی

 

 

3

 

 

4

 

 

                                       متون حقوقي- ضريب۲

 

1

Law Text

 

دكترافتخار جهرمي

 

2

Law Made Simple

پادفيلد

 

 

3

 

Gcse Law

براون

مجد

4

Dictionary Of Law

Oxford

 

ميزان

5

نكات مهم Law Text

 

 

 

نسل نيكان

6

فرهنگ اصطلاحات حقوقي (لاهه)

 

گنج دانش

+ نوشته شده در  بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۲۳ بعد از ظهر  توسط رضا کرمی |